top of page

Omang Søndre

Ommang Søndre er en biologisk-dynamisk gård som ligger i Løten på Hedmarken i et stort og åpent landskap. Gården har eng- og kornproduksjon, noe grønnsaker, potet. Husdyrholdet er kuer, geiter, høner og noen ender. Dyra beiter på eng, i hamning og på setervoller 700 m.o.h. oppe i Løten allmenning. All geitemelk og en del av kumelken foredles til kvit og brun ost.

Omang Søndre

bottom of page